Tag: Roman Polanski season November 2016

ROMAN: 10 x Polanski

Published in print and online in the Canberra Times on 19 November 2016      Preview © Jane Freebury   What are we to make of Roman Polanski?…